Realizacje i kompozycje

Dominik Pietraszko

Kompozytor; ur. 19 października 1967, Rabka Zdrój. W 1988 roku ukończył XVI Liceum Ogólnokszałcącego w Krakowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oraz jeden rok w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. (kontrabas) Swoją działalność artystyczną rozpoczął w 1987 roku, kiedy wraz z gitarzystą basowym Dariuszem Balickim założył zespół garażowy “Transylwania” (1987-1995). Tworzyli go, oprócz Balickiego – gitara basowa i Piatraszki – autor muzyki, także Tomasz Nowaliński – perkusja, a z czasem także inni muzycy. Inspiracją dla pierwszych utworów zespołu (przeznaczonych na zespół z towarzyszeniem chóru oraz orkiestry) była muzyka zespołu Pink Floyd, Electric Light Orchestra, Queen.

Po raz pierwszy zespół zagrał jako ETU 87 na dworcu PKP w Krakowie. Po zmianie nazwy w 89 roku pierwszy koncert zespołu odbył się w MPiK  Nowa Huta

“Transylwania” zadebiutowała w Piwnicy pod Baranami w 1990 roku, wykonując  kompozycję Pietraszki – suitę Podróże Tomka Sawyera. W roku 1990-91 zespół nagrał płytę z muzykę baletową Wielka Przygoda. W nagraniach gościnnie udział wzięli m.in. Barbara Rykiert – harfa, Władysław Grochot – trąbka, aktorzy Agata Jakubik, Ewelina Paszke i Piotr Urbaniak oraz orkiestra i chór pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. W następnych latach dla krakowskich aktorów, biorących udział w koncertach zespołu m.in. na scenach w Teatrze STU i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Pietraszko napisał wiele piosenek. Jego utwory były również prezentowane w programach radiowych i telewizyjnych.

W 1990 roku założył Klub Muzyki Współczesnej “Malwa” w Krakowie, dzięki poparciu Akademii Muzycznej w Krakowie, Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich i Komisji Kultury Rady Miasta Kraków. W Klubie Muzyki Współczesnej w latach 1990-1991 zorganizował wiele koncertów współczesnych kompozytorów oraz recitali, jak również I Festiwal Muzyki XX Wieku.

Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych m.in. Trylogii Oberiuckiej , w której przewidziano przedstawienia w reżyserii Łukasza Czuja:  Tango Oberiu 1928  (1997, premiera w Teatrze Rozrywki w Chorzowie),  Sen Pogodnego Karalucha  (1998, premiera w Teatrze Mniejszym w Krakowie),  Symfoniczna wazelina 1917  (1999, premiera w Teatrze Ludowym w Krakowie). W 1999 roku za zaplanowanie spektaklu  Karalucha „Sen pogodne  w kwartalniku” wśród najlepszych kompozytorów w polskim teatrze dramatycznym.

W latach 2000-2001 skomponował cykl  Kolędy i pastorałki  do słów polskich poetów, m.in. Czesława Miłosza, Józefa Czechowicza, Tytusa Czyżewskiego, Jerzego Harasymowicza, Józefa Barana, Basi Stępniak, Juliusza Słowackiego. Kompozycję roku została wykonana w 2001 , 2002 roku w Teatrze STU w wersji inscenizowanej, w 2005 u JE ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 22 stycznia 2006 roku zaprezentowana została w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w wersji koncertowej. W latach 2006-2007 powstały opracowania muzyki starowłoskiej, starofrancuskiej, staroangielskiej muzyki.

W swojej karierze współpracował z wieloma dyrygentami m. in. Stanisławem Krawczyńskim, Marcelim Kolaską, Piotrem Sułkowskim, Arturem Wróblem. Utwory jego były wykonywane przez Elżbietę Towarnicką, solistów opery: Bożenę Zawiślak, Bożenę Walczyk-Skrzypczak i Agnieszkę Cząstkę oraz wirtuoza gitary – Jana Oberbeka, a także muzyków jazzowych, m. in. Lorę Szafran, pianistów Wojciecha Groborza, Jana Jarczyka, Michała Tokaja, czy zespół góralski “Mali Wierchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej.

W latach 2010-2013 skomponował Lament na śmierć Prezydenta do słów C. K. Norwida “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” angielski przekład Andrzej Busza na orkiestrę chór sopran kontratenor i baryton. Utwór został skomponowany na zamówienie Bronisława Nowaka. Premiera utworu odbyła się 10 IV 2017 roku we Wrocławiu w wykonaniu solistów sopran Olga Ksenicz, kontratenor Piotr Łykowski, baryton Bogdan Makal oraz Kameralnej Orkiestry I Chóru ArtBel Ensemble pod dyrekcją Artura Wróbla. Honorowy Patronat nad koncertem objął PREZYDENT RP. Koncert odbył się w 7. Rocznicę Katastrofy Rządu Polskiego w Smoleńsku.

W latach 2014-2021 powstał cykl 12 songów pt: “The Black Thread”  do słów C. K Norwida, w angielskim przekładzie Adama Czerniawskiego. Inspiracją do rozpoczęcia projektu była publikacja w Wielkiej Brytanii dwóch wydań poezji Norwida „Selected Poems” w przekładzie Adama Czerniawskiego, jednego z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język angielski, a jednocześnie poety, prozaika, krytyka i oddanego rzecznika kultury polskiej na świecie. W oparciu o to wydanie w latach 2014-2021 powstał cykl 12 songów pt: “The Black Thread” . Opiekę literacką nad projektem objął prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, wybitny specjalista od epoki romantyzmu.

2021 stypendysta Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych – cykl wierszy C. K. Norwida “The Black Thread” w przekładach Adama Czerniawskiego.

2021 założyciel “niedziałającej fundacji” w Krakowie i Wrocławiu

“Fundacja Muzyczna i Gitara”.

Kompozycje

Wieczne Odpoczywanie Racz Dać Wam Panie

na solistów chór i orkiestrę 2023-2024

Huragan Baśka Koncert fortepianowy 2023-2024

Kwartet IV 2023

Fortepian Chopina Norwid, suita na wiolonczelę i altówki 2023-2024

Ewangelia wg. św. Łukasza Opracowanie na solistów chór i orkiestrę 2021-2024

The Black Thread 12 wierszy Norwida na mezzosopran tenor i fortepian 2021

Symfonia As Dur na harfę i orkiestrę symfoniczną 2021-2022

Górskie Muzyka Baletowa 2020

K wartety Trzy Kwartety Smyczkowe 2020

Apokalipsa św. Jana Opracowanie na solistów chór i orkiestrę 2015-2020

The Black Thread  2015-2017

Rapsod pamięci ostatniego Prezydenta RP Na Uchodźstwie na fortepian (2013-14)
Martwy Las do słów Witomiły Wołk-Jezierskiej na kwartet smyczkowy i głos (2013-14)
Aladynówka na fortepian, wiolonczelę i kwartet z cyklu Tańce (2013-14)
Tryptyk Świętojański na organy i solistów (2013-14)
Lament na śmierć Prezydenta, na orkiestrę chór sopran kontratenor i baryton (2010-2013)
Kolędy i Pastorałki (2000-2001)
Piosenki teatralne ze spektakli Trylogii Oberiuckiej (1997-1999)
Wielka Przygoda (1990-1991)
Podróże Tomka Sawyera (1989-1990)

Dominik Pietraszko

Composer; born 19 October 1967, Rabka Zdrój. In 1988 he graduated from the 16th High School of General Shalth in Krakow. Krzysztof Kamil Baczyński. And one year in the Church of the State Music Schools of them Mieczysław Karłowicz in Krakow.

(double bass) He began his artistic activity in 1987 when he founded the Garage Band by Dariuszem Balicki (1987-1995) with his bass guitarist. They created it, besides Balicki – bass and Piatraszki – the author of music, also Tomasz Nowaliński

– drums, and with time other musicians. The inspiration for the band’s first tracks (dedicated to the band with the chore and orchestra) was the music of the band Pink Floyd, Electric Light Orchestra, Queen.

For the first time, the band played as the ETU 87 at the PKP station in Kraków. After the name change in 89, the first concert of the band took place at the MPiK Nowa Huta.

The Transylvania arrangement debuted at the Piwnica pod Baranami in 1990, performing the composition Pietraszki – a suite of Travel Tom Sawyer. In 1990-91, the band recorded a CD with Great Adventure ballet music. In the recordings, the participation was attended by among others. Barbara Rykiert – harp, Władysław Grochot – trumpet, actors Agata Jakubik, Ewelina Paszke and Piotr Urbaniak and orchestra and choir conducted by Stanisław Krawczyński. In the following years for the actors of Krakow, participating in the band’s concerts at the stage at the STU Theatre and the State Higher Theatre School, Pietraszko wrote many songs.

His works were also presented in radio and television programmes.

In 1990 he founded the Contemporary Music Club in Kraków, thanks to the support of the Academy of Music in Krakow, the Cracow Association of Polish Composers and the Cultural Committee of the City of Kraków. At the Club of Contemporary Music in 1990-1991

organized many concerts of contemporary composers and recitals, as well as the 1st Festival of Music of XX Century.

He is the author of music for theatrical performances among others. Trilogues of Oberiu , which provided the performances by the director Łukasz Czuj: Tango Oberiu 1928 (1997, premiere at the Teatr Rozrywki in Chorzów), Sen Pogodnego Karalucha (1998, premiere at the Teatr Mniejszy in Krakow), Symfoniczna Wazelina 1917 (1999, premiere at the Teatr Ludowy in Krakow). In 1999, he music a spectacle of “Sen Pogodnego Karalucha” in the quarterly “Teatr” of the best composers in the Polish dramatic theater.

In 2000-2001 he composed a series of Carols and Pastorałki for the words of Polish poets, among others

Czesław Miłosz, Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, Jerzy Harasymowicz, Józef Baran, Basi Stępniak, Juliusz Słowacki. The composition of the year was performed in 2001 , 2002 at the STU Theatre in a staged version,In 2005, the Concert of Carols and Pastorals for the words of Polish poets was presented in the Metropolitan Curia in Krakow by JE. Cardinal Franciszek Macharski.

In 2006, the Carole and Pastoral Concert was presented at the Cracow Philharmonic by Karol Szymanowski.

Between 2006 and 2007, the music of Old-English, Old-French, Old-Italian music was created.

In his career, he collaborated with many conductor, including Stanisław Krawczyński, Marcelim Kolaska, Piotr Sułkowski, Artur Wróblem. It was performed

by Elżbieta Towarnicka, soloists of opera: Bożena Zawiślak, Bożena Walczyk-Skrzypczak and Agnieszka Cząstka and guitar virtuosa – Jana Oberbeka, and jazz musicians, m.

Lora Szafran, pianists Wojciech Groborz, Jan Jarczyk, Michał Tokaj, or team

Mali Wierchowianie  from Bukowina Tatrzańska.

In 2010-2013 he composed Lament for the death of the President to the words C. K. Norwida

“Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” the English translation by Andrzej Busza for orchestra choir sopranos countertenor and baritone. The premiere of the song was held on 10 April 2017 in Wrocław, performed by sopranon Soprano Olga Ksenicz, countertenor Piotr Łykowski, baritone Bogdan Makal and Chamber Orchestra & Choir ArtBel Ensemble under the direction of Arthur Wróbel.

In the years 2015-2017 a series of 12 polls, entitled “The Black Thread”, was made to the words C. K Norwida, in the English translation of Adam Czerniawski. The inspiration for the start of the project was the publication in the United Kingdom of the two editions of Norwida’s poem Selected Poems, in the translation of Adam Czerniawski, one of the most prominent translators of Polish literature to English, and at the same time a poet, a prosaic, critic and a devoted spokesperson of Polish culture in the world. Based on this edition in 2015-2017, a series of 12 poems, the “The Black Thread”, was created. Professor dr hab. Włodzimierz Szturc, a prominent specialist in the Romanticism era, was involved in the literature.

2021 Fellowship of the Association of Scenic Composers and Authors – series of poems C.

K. Norwida ‘ s The Black Thread by Adam Czerniawski’s translations.

Themes

The Black Thread 2021

Symfonia Ace Dur 2021

Mountain Music Ballet 2020

K wartety Three String Quartets 2020

St. John’s Apocalypse for soloists choir and orchestra 2015-2020

The Black Thread 2015-2017

Rapsod memory of the last President of the Republic of Poland For piano (2013-14) Dead Forest for words of Witomiły, Wołk-Jezierskie for string quartet and voice (2013-14) Aladynówka, cello and quartet of the Dance Cycle (2013-14) Świętojański’s Triptych for Organ and Soloists (2013-14)

Lament for the death of the President, for orchestra choir sopranon countertenor and baritone (2010-2013) Carols and Pastorales (2000-2001)

Theatrical songs from the performances of Trylogs Oberiucka (1997-1999) Grand Adventure (1990-1991)

The Travels Tomka Sawyera (1989-1990)